Archive for 19 octubre 2011

Os sistemas económicos

octubre 19, 2011

3.1 Os sistemas económicos 

 neles varian os distintos axentes económicos

3.1.1 Establece :

 1. Bens e servizos que producir

 2. Como e para quen producilos

3.1.2 No pasado existiu a economía de subsistencia,escravismo* e feudalismo*

3.2.2 No último século dominaron

 1. economía planificada: O estado era dono dos recursos,as empresas e dirixía a actividade económica ex:Unión Soviética

 2. economía de mercado ou capitalista:multiples axentes económicos con capacidade de decidir e que a miúdo compiten e relacionanse através dos mercados

3.2 Sistema capitalista

3.2.1 Características

 1. Propiedade privada das empresas e dos factores productivos

 2. Busca do beneficio individual

 3. Competencia entre as empresas

 4. División do traballo (cada persoa adicase a unha actividade)

3.3 O funcionamento dos mercados

3.3.1 Nos mercados competitivos os prezos establécense en función da :

 1. Oferta:cantidade dun ben que queren poñer no mercado cun precio determinado

 2. Demanda: cantidade den ben que os consumidores queren comprar

 3. O prezo de equilibro:aquel onde coinciden a oferta e a demanda

3.3.2.Mercados de competencia  imperfecta

 1. monopolio:unha soa empresa controla toda a oferta e decide os seus prezos

 2. oligopolio:acordos entre empresas para fixar un prezo

 

Anuncios

Os factores da produción

octubre 19, 2011

 

2.1 o proceso produtivo

 

 

 2.1.1 Tipos

 1. Bens de consumo ou finais:satisfacer as necesidades da poboación

 2. Bens intermedios:serven para producir outros bens

2.2 Os factores da produción

2.2.1 Tipos

 1. Recursos naturais (os ofrece a natureza)

 2. Traballo (acción levada a cabo polos seres humanos)

 3. Capital(bens xa producidos e serven para producir outros)

 • financieiro (comprar materiais)

 • físico (infraestructuras)

 • humano (produción das persoas)

 • tecnolóxico (coñecementos inorporados ao traballo)

2.3 Principais áreas produtoras do mundo  

2.3.1 A capacidade productora compara o produto interior bruto* de varios produtos   

 1. conxuntos rexionais (América,Europa..)

 2. Dentro de España

2.3.2 As políticas de desenvolvemento económico intenta reducir estas desigualdades

2.3.3 A xeografía económica estuda a localización das actividades no territorio,as desigualdades e analiza os impactos sobre o medio ambente

                       

Hello world!

octubre 17, 2011

Welcome to WordPress.com. After you read this, you should delete and write your own post, with a new title above. Or hit Add New on the left (of the admin dashboard) to start a fresh post.

Here are some suggestions for your first post.

 1. You can find new ideas for what to blog about by reading the Daily Post.
 2. Add PressThis to your browser. It creates a new blog post for you about any interesting  page you read on the web.
 3. Make some changes to this page, and then hit preview on the right. You can always preview any post or edit it before you share it to the world.