Archive for 15 diciembre 2011

os espacios industriais

diciembre 15, 2011

dividese en distintos tipos

segundo o seu lugar e proceso de producion

 • basicos ou de cabeceira
 • bens de equipo
 • bens finais

segundo o seu nivel tecnoloxico

 • nova tecnoloxia
 • tecnoloxia media
 • tradicionais

segundo o tipo de empresa industrial

 • PEMES*
 • grandes empresas
 • empresas multinacionais

transformanse no tempo

primeira revolucion industrial

 • mecanizacion
 • uso do carbon e vapor
 • industria siderurxica e textil
 • localizacion en minas e portos

segunda revolucion industrial

 • uso de hidrocarburos e electricidade
 • revolucion do transporte e as comunicacions
 • producion en serie nas cadeas de montaxe

terceira revolucion industrial

 • tecnoloxias da informacion e a comunicacion (TIC)
 • biotecnoloxia e novosmateriais
 • producion flexible
 • doscolocacion

cambian a sua clocacion

segundo varios factores

 • abundancia de factores naturais
 • custo de man de obra cualificada
 • mercado de consumo
 • transporte
 • invst. capital
 • exsistencia de centros de investigacion e formacion tecnica
 • proximidade ao lugar de orixe do empresario
 • medio ambiente

desde os paises mais desenvolvidos cara ao resto do mundo

 • as novas industrias xorden en rexions desenvolvidas
 • cuando un rpoducto se difunte, a sua producion trasladase cara territorios perifericos

dan lugar a paisaxes industriais

herdadas

 • paisaxes negras
 • paisaxes industriais portuarias

urbanas

 • periferia urbana
 • eixes do desenvolvementos
 • tecnopolos

rurais

 • industria agroalimentaria
 • industrias tradicionais

forman un novo mapa industrial no mundo

paises desenvolvidos

 • comenzaron a sua industrializacion
 • sometidos a problemas medioambientais
 • en crise reconversion

novos paises industriais

 • zona asia\pacifico
 • man de obra barata e abundante

 

Anuncios

as actividaes agrarias do mundo

diciembre 15, 2011

desenvolvense en :

espazos agrarios, que se clasifcan segundo:

 • tipo de propiedade: larifundios* y minifundios*
 • explotacion da terra: traballo levado a cabo polo propietario, parceria e arrendamento
 • forma de explotacion: agricultura extensiva e intensiva
 • aproveitamento do solo: explotacion agricolas e ganadeiras
 • tipo de productos que se cultivan: autoconsumo e comercias
 • organizacion do terradego agricola: parcelas xeometricas ou irregulares
 • grao de investimento do terradego: explotacions tradicionais e tecnificadas

nas rexions tropicais

da lugar a paisaxes caracteristicas

 • sabanas troppicais: diversas especies, rotacion e periodos de barbeito*
 • rexions do bosque humido: desenvolvese a agricultura itinerante de corta e queima
 • agricultura de plantacion: con explotacions de grandes, regulares e sistemas de producion modernos e abundantes en man de obra
 • agricultura extensiva de regadio: con solo utilizando de forma intensiva e pequenas parcelas de arrozais, que ocupan valles e deltas fluviais

nas rexions temperadas

con paisaxes caracteristicas:

 • policultivo mediterraneo: predomina a trioloxia do cerea,vide e oliveira.
 • agricultura intensiva de invernadoiro: desenvolvida en invenadeiros de  cristal ou palstico.Permite obter grandes elementos
 • monocultivos cerealeiros mecanizados: con grandes explotacions de monocultivo,xeralmente grandes empresas agroalimentarias

xeran unha producion de alimentos

suficiente para alimentar a toda a poboacion actual:

 • a producion alimentaria duplicouse dende 1970 ata a actualidade

moi desigualmente repartida

 • hai mais de mil millons de persoas no mundo que pasan fame ou subalimentacion no mundo
 • africa e asia son os paises con mais subalimentacio do mundo

esixe medidas de seguridade alimentaria

 • reformas agrarias
 • mellora de tecnicas de producion
 • comercio xusto de alimentos

complenetanse coa pesca e a explotacion dos bosques

as atividades pesqueiras

 • levase a cabo en caladoiros
 • predomina a pesca de altura
 • complementase coa pesca de baixura

explotacion forestal

 • ten como obxetivo a extracion de madeira polo que ameaza o futuro das principais areas forestais do mundo

A actividade economica da sociedade

diciembre 15, 2011

1. Organízanse de diversas maneiras:

 1. segundo os axentes económicos
 • empresas (produción)
 • familas ou individuos (consumo)
 • estado ( regulador)

2. Segundo o proceso productivo

 • prodúcense bens intermedios para producir outros bens.
 • prodúcense bens de consumo ou finais

3. Segundo os factores de produción

 • recursos naturais
 • traballo
 • capital

4. Segundo os sistemas económicos

 • sistemas históricos: subsistencia,escravismo e feudalismo
 • sistemas do século XX: economía planificada polo Estado e capitalismo (regulación polo mercado). O sistema capitalista caracterízase pola pola propiedade privada,o beneficio individual…
 • situación actual:difusión do capitalismo

2. Afecta ao mundo do traballo

 1.  que se organiza como un mercado
 • as empresas ofrecen empregos e as persoas demandan postos de traballo
 • regulado medianteorganizacions sindicais, a OIT  e as politicas de emprego dos estados

    2.   Nos distintos sectores economicos

 • sector primario\fao: explotacion de recursos naturais (agricultura,ganaderia,pesca e mineria)
 • sector secundario: transformacion de recursos en pruductos elaborados (industria e construcion)
 • sector terciario: actividades de servizo para a poboacion (comercio,transporte,turismo e banca),para as empresas (seguros e banca) ou servicios sociais (educacion e sanidade)

3. Aaproeitamento dos recursos naturais

 1. Que poden ser, segun o seu uso
 • renovables: rexeneranse pronto ou non se esgotan,ainda que poden deteriorarse e inutilizarse se contaminan, como ocorre coa auga ou o aire
 • non renovablesesgotanse.Cando se consomen a un ritmo mais rapido que a sua rexeneracion consideranse sobreexplotados

    2. Segundo o seus tipos

 • auga
 • solo
 • vexetacion
 • fauna
 • atmosfera
 • minerais

   4.  Necesita utilizar fontes de enerxia

 1. Son a base para as actividades humanas
 • elevado nivel de consumo enerxeticonos paises desenvolvidos
 • predomina consumo de enerxias fosiles

     2.  Enerxias Fosiles

 • carbon: desde o seculo XX importancia nos paises desenvoltos
 • gas natural: para o consumo domestico e a producion electrica
 • petroleo: grande importancia economica,como fonte de enerxia e para a producion de plasticos, fibras e lubricantes

    3. Enerxias alternativas

 • hidraulica
 • solar
 • xeotermica
 • mareomotriz
 • eolica
 • biomasa

 

 

Os recursos naturais

diciembre 15, 2011

5.1 os recursos naturais e seu aproveitamento

os recursos naturais son elementos da natureza que a sociedade emprega no seu beneficio

 • recursos renovables: precisan períodos de tempo curtos para a súa recuperación
 • recursos non renovables: tenden a esgotarse a medida que se consomen

a actividade humana está orixinando sobreexplotación de detarminados recursos naturais como por exemplo a sobrepesca (captura excesiva de especies mariñas)

pódese correxir con medidas conservacionistas que igualen os ritmos de explotación e renovación do recursos

5.2 Tipos de recursos naturais

 1. os recursos hídricos:  utilízase a auga
 2. os solos: os solos poden deteriorarse por erosión ou contaminación, os cultivos crecen sobre él
 3. a fauna. especies animais salvaxes e domesticadas
 4. os recursos minerais: atópanse no subsolo continental

Tipos:

 • minerais enerxéticos: carbón petróleo,gas natural ou uranio
 • minerais metálicos: ferro,cobre,níquel,ouro,prata ou cobalto
 • minerais non metálicos: arxila,calcaria,granito,fosfatos ou diamantes

O mundo do taballo

diciembre 15, 2011

4.1 Conceptos básicos

 1. poboación activa: aquelas con idade de traballar (16 a 65 anos)  a poboacion inactiva consideráse aos menores de 16 anos ou maiores de 65 anos
 2. poboación ocupada: parte da poboacióm activa que pusue un emprego remunerado: empresarios saliariados ou traballadores autónomos*
 3. poboación desempregada ou en paro: poboación sen emprego pero o busca

moitos traballadores: taxa de actividade* elevada

zoas que ten poucos empregos ten unha alta taxa de paro*

4.2 O mercaso de traballo

mercado de traballo (as empresas ofrecen emprego e as persoas demandan traballo)

 1. demanda de emprego: é moi alta respecto a oferta de traballo e salarios mais baixos
 2. oferta de emprego: é mais alta que a demanda e  salarios serán  mais elevados

ademais de influir nos salarios, a situación do mercado de traballo tamen afecta á calidade do emprego

4.3 O s sectores da actividade económica

clasificanse en tres grandes  sectores económicos

 1. sector primario /fao : actividades de extracción e explotación directa dos recursos naturais. Ex: ganaderia,agricultura… Serven para obtención de alimentos e matrias primas* para determinadas industrias
 2. sector secundario: actividaddes industriais (transformacións de materias primas para lograr gran variedade de productos elaborados que consumimos como por exemplo a construción
 3. sector terciario: non produen bens materiais

Tipos:

 •    servizos á poboación: como o comercio, o transporte, as comunicacións…
 • servicios ás empresas: como a banca , os seguros…
 • servicios sociais: cobren necesidades consideradas esenciais pra a sociedade

a maioría das rexións do mundo evolucionan cara a unha economía de servizos