Archive for 28 mayo 2012

Tema 12 A poboación mundial

mayo 28, 2012
  • 1 CRECE DE FORMA CONTINUADA 

-NATALIDADE A medida que aumenta o nivel de desenvolvemento dos países, diminúe a súa taxa de natalidade. Os países desenvolvidos teñen una baixa taxa de natalidade, mentres que estas son moi altas no Terceiro Mundo -MORTALIDADE A mortalidade descende segundo mellorao  nivel de desenvolvemento, pero tamén aumenta naqueles países cunha eleva proporción de poboación anciá – O CRECEMENTO NATURAL A poboación mundial crece a un ritmo moi alto, debido ao aumento demográfico que se produce nos países subdesenvolvidos

  • 2 DISTRIBÚESE DE FORMA DESIGUAL

-FOCOS DE CONCENTRACIÓN Asia  Asia Meridional  Europa Occidental Nordeste dos Estados Unidos  -BALEIROS DEMOGRÁFICOS Desertos Selvas Estepas Polos  -FACTORES QUE INFLÚEN NA DISTRIBUCIÓN  Clima Relevo Solos e recursos naturais  Organización social e política ao longo da historia

  • 2 PRESENTA UNHA ESTRUCTURA DEMOGRÁFICA DIVERSA

-PAÍSES DESENVOLVIDOS Son países avellentados,cunha elevada proporción de anciáns e unha baixa natalidade. Isto supón un crecente aumento dos gastos sociais  -PAÍSES SUBDESENVOLVIDOS  Países mozos, con altas taxas de natalidade e moita poboación moza, o que provoca intensos movementos migratorios. Estes países enfróntanse ao de reto de alimentar e educar a unha elevada proporción de nenos -ESTRUCTURA POR SEXO Nace máis nenos que nenas, pero a esperanza de vida das mulleres é algo maior A emigración tamén inflúe á estructura, segundo predomine a dun ou outro sexo

  • 4 CONCÉNTRASE EN CIDADES

-CRECEMENTO URBANO Apoboación urbana é cada vez máis numerosa, e seguirá aumentando As cidades son cada vez máis grandes. Aquelas con máis de dez millóns de habitantes son megacidades. -DESIGUALDADES NO GRAO DE URBANIZACIÓN  O grao de urbanización e maior nos países desenvolvidos, aínda que hoxe crece máis rápidamente nos países subdesenvolvidos, a causa da pobreza nas zoas rurais  – PROBLEMAS ASOCIADOS ÁS CIDADES  Transporte e movilidade Contaminación  Exclusión Social Infravivenda

  • 5 ESTÁ SUXEITA A CONTINUOS MOVEMENTOS

-AS MIGRACIÓNS NA HISTORIA Migracións dos europeos a ultramar desde 1800 Migracións forzadas dos escravosafricanos a América  Migracións chinesas -MIGRACIÓNS ACTUAIS  Económicas desde os países subdesenvolvidos ás rexións máis prósperas (Unión Europea, Estados Unidos…)  Políticas, en zoasde conflictos bélicos  Ambientais, fuxindo da desertización e catástrofes naturais

Anuncios

mayo 14, 2012

 O CRECEMENTO DA POBOACIÓN MUNDIAL

– A poboación munial crece de forma continuada debido ao número de mortes e de defuncións 

– EVOLUCIÓN DA NATALIDADE E A MORTALIDADE

– A taxa de natalidade: é o número de nacementos en relación coa poboación total dentro dun mismo ano durante un ano, os seus factores socioeconómicos e relixiosos. Tendencia disminuir co desenvolvemento económico (cfr., PPDD vs PPNNDD).

– A taxa de mortalidade: relaciona o número de defuncións rexistradas nun territorio ao longo dun ano coa poboación total dun país débese aos seus factores, nivel de desenvolvemento (mellor alimentación e recursos sanitarios) e avellentamento da poboación (a maior esperanza de vida, maior mortalidade específica).

– O CRECEMENTO DA POBOACIÓN MUNDIAL

– O crecemento natural ou vexetativo é a diferenza de nacementos/defuncións (taxa de CN = taxa de natalidade-taxa de mortalidade en tantos/mil). Na actualidade hai na PM un crecemento desigual: negativo/elevado (cfr., cruce dos PPDD vs PPNNDD). O modelo da transición demográfica nos PPDD).

ACTIVIDADES

1.- Define conceptos: Taxa de natalidade; Taxa de mortalidade; Esperanza de vida.

2.- Comenta (previa análise) o diagrama de barras “Crecemento da PM”

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

– A DISTRIBUCIÓN DA POBOACIÓN MUNDIAL

– Entradiña: A densidade da poboación mundial supera lixeiramente os 50 habs/km2 con desigual – UNHA REPARTICIÓN MOI DESIGUAL

12.2.1.1.- Localización dos principais focos de concentración humana (rexións de litoral ou altas culturas agrarias históricas). Rexións con baixa densidade ou baleiros demográficos (rexións polares e desertos frios e tropicais).

– FACTORES QUE EXPLICAN A DISTRIBUCIÓN DA POBOACIÓN MUNDIAL

– Factores físicos (relevo –altimetria e pendentes, solos – feraces/ infértiles, e subsolos – con recursos minerais, e clima –morno vs frío ou quente) e históricos ou humanos (formacións sociais -agricultura/sedentarización  e industrialización/ concentración- e organización económica). Exemplos concretos.

– FACTORES QUE EXPLICAN A DISTRIBUCIÓN DA POBOACIÓN MUNDIAL

– O crecemento natural ou vexetativo é a diferenza de nacemento

ACTIVIDADES

– Define conceptos: Densidade de poboación

– Comenta (previa análise) a cartografía temática “A distribución da PM”.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

– DESIGUALDADES NA ESTRUTURA DEMOGRÁFICA DA POBOACIÓN

– Entradiña: A estrutura dunha poboación reflexo dos seus movementos demográficos (naturais e migratorios) ao largo do tempo.

– PAISES MOZOS E PAÍSES AVELLENTADOS

– A poboación e os tres grandes grupos de idade: mozos (0-14), adultos (15-64) e anciáns (+64). Países desenvolvidos e avellentados = natalidade baixa e esperanza de vida alta. Países subdesenvolvidos e mozos = natalidade alta e esperanza de vida baixa.

– A natalidade como causa e consecuencia da estrutura por idade.

– Movementos migratorios e estrutura por idade. Emigrantes mozos = avellentamento en orixe e rexuvenecemento en destino = taxas de natalidade baixa no país emisor e alta no receptor.

–  A REPARTICIÓN POR SEXO

– No conxunto da poboación dase unha similar proporción de homes e mulleres vs nos  grupos de idade (o nº de nenos supera o das nenas arredor dun 5%; se ben a esperanza de vida é máis curta nos varóns) segundo sexa país emisor ou receptor de emigrantes (os homes adoitan emigrar máis que as mulleres .

– PROBLEMAS DEMOGRÁFICOS DERIVADOS DAS DIFERENTES ESTRUTURAS

– Os países non desenvoltos e o reto económico da alimentación/educación dunha elevada porcentaxe de nenos/mozos (familias sen ingresos). Nos PPDD o reto está no avellentamento da poboación (Cfr., gastos sociais e sostenibilidade económica).

ACTIVIDADES

1.- Define conceptos: ………………………………………………..

2.- Comenta (previa análise) a cartografía temática “Mozos e anciáns no mundo”.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

– O PROCESO DE URBANIZACIÓN:CARA A UN MUNDO DE CIDADES

– Entradiña: O ritmo acelerado de aumento da poboación urbana (50% da PM no 2000 a.C vs 10% en 1900 a.C.), especialmente no “Sur”.

– O CRECEMENTO DA POBOACIÓN URBANA

– Sociedade actual urbana vs sociedade tradicional (= agraria), tanto en termos absolutos como relativos.

– Aparición de megacidades (+10 millóns de habs.), con grandes problemas (de xestión do tráfego e medioambientais). As ciudades máis poboadas do mundo (Toquio, México, NY, Sâo Paulo e Mumbai).

– Proxeccións da ONU: crecemento da poboación, da poboación urbana, das grandes ciudades (Asia e África).

–  A DESIGUAL EVOLUCIÓN DA URBANIZACIÓN NO MUNDO

– O grao de urbanización é maior no mundo desenvuelto (76%) que no subdesenvolvido (45%), causado polo fenómeno da industrialización e da inmigración interior (éxodo rural ás ciudades), que favorecía a mecanización agrícola. Hoxe, as ciudades dos PPDD crecen lentamente (a inmigración interior cesou). Faino cos aportes da inmigración extranxeira.

– Os PPNNDD amosan un crecemento urbano incontrolado moi forte (cfr., chabolismo e infravivendas) debido a un éxodo rural masivo e espontáneo causado non pola industrialización senón pola extrema pobreza e fame nos espazos rurais

ACTIVIDADES

1.- Define conceptos: Proxeccións de poboación (ver diagramas lineais “A posible evolución da poboación urbana no mundo”); infravivendas.

2.- Comenta (previa análise) a cartografía temática “Taxa de urbanización e principais aglomeracións urbanas”.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 – OS PROBLEMAS URBANOS

– Entradiña: As ciudades, vantaxes (autonomía) e problemas (deshumanización).

.- O TRANSPORTE E A MOBILIDADE

– Os problemas de mobilidade (cfr., desprazamentos pendulares e intensidade deo tráfico) e o transporte público (custo reducido, comodidade, eficiencia e seguridade).

– A CONTAMINACIÓN NAS GRANDES CIDADES

– Contaminación atmosférica (industria fabril, calefacción doméstica e utilitarios), máis graves nas concentracións urbanas. Efectos nocivos para a saúde, para a vexetación e para o patrimonio cultural (chuvia ácida).

– Contaminación e depuración de augas residuais (eutrofización por exceso de nutrintes dos verquidos). A contaminación acústica.

– EXCLUSIÓN SOCIAL E DELINCUENCIA

12.5.3.1.- Desigualdades sociais nas ciudades: barrios marxinais ou espazos de exclusión (chabolismo e delincuencia). Escaseza de recursos = dificultades de estabilidade na promoción social.

– VIVENDAS SOCIAIS E INFRAVIVENDAS

– O prezo da vivenda nos países subdesenvolvidos = centrifugación da poboación moza de renda baixa ou en desemprego. A gravidade do problema da vivenda e as políticas de vivendas sociais e alugamento baixo.

ACTIVIDADES aprazadas (XUÑO 2012)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

– O FENÓMENO MIGRATORIO

– Entradiña: o CR (crecemento real) dunha poboación é a suma do CN (crecemento natural/vexetativo) + SM (saldo migratorio) ou balance das emigracións/inmigracións). Fálase de SM positivo / negativo cando os inmigrantes superan aos emigrantes e viceversa.

– AS GRANDES MIGRACIÓNS NA HISTORIA

– As migracións dos europeos a ultramar (1800-30: 50 millóns de europeos). As migracións forzadas dos escravos africanosa América colonial (estimacións de 10 millóns de escravos –EUA, Brasil, Caribe). As migracións chinesas do s. XIX a EUA e ao SE asiático.

– AS MIGRACIÓNS INTERNACIONAIS NA ACTUALIDADE

– Hoxe os centros da inmigración son: Os EUA (orixe: Iberoamérica e Asia); a UE (orixe: Europa oriental, Iberoamérica, África e Asia), os países petrolíferos (Golfo Pérsico) e emerxentes do SE asiático.

– Tamén existen correntes migratorias nos países subdesenvolvidos. Son as migracións forzadas en África (gran fame, guerras e xenocidios). Sen embargop o fenómeno migratorio principal é o éxodo rural e o amoreamento en precario.

ACTIVIDADES

1.- Comenta (previa análise) a cartografía temática “Os movementos migratorios no mundo”.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

– CAUSAS E CONSECUENCIAS DAS MIGRACIÓNS

– Entradiña:

– TIPO DE MIGRACIÓNS

– Migracións económicas e laborais (as máis numerosas) de poboación nova con aspiracións a mellorar de vida. Diferenciar a migración de man de obra non cualificada da migración (barreiras dos países receptores e migración ilegal) de traballadores cualificados (alta demanda laboral e impacto económico).

– Migracións por motivacións políticas (ideolóxicas –ditaduras e fundamentalismo, e bélicas –etnicismo/nacionalismo).

– Migracións por motivacións medioambientais (catástrofes naturais puntuais ou de desenvolvemento lento –desertización).

 AS MIGRACIÓNS INTERNACIONAIS NA ACTUALIDADE

– Consecuencias nos países emisoresPerda dunha mocidade emprendedora (especialmente no caso da chamada “fuga de cerebros”); en parte o compensan coas súas remesas salariais(importante factor de desenvolvemento si estas transferencias de capital son axeitadamente invertidas).

– Consecuencias nos países receptoresFactor de riqueza(mozos dispostos a traballar), salvo si a chegada masiva desaxusta o mercado laboral (cfr., taxas de desemprego. Factor do proceso de rexuvenecemto demográfico (alta fecundidade). Factor de enriquecemento cultural mutuo.

ACTIVIDADES aprazadas (XUÑO 2012)

 Comenta (previa análise) a cartografía temática “Os movementos migratorios no mundo”.