Librosvivos.net

junio 11, 2012

http://www.secundaria.librosvivos.net/?guid=3CBDF459-5435-4098-906C-C192553D97DD

Anuncios

Tema 12 A poboación mundial

mayo 28, 2012
 • 1 CRECE DE FORMA CONTINUADA 

-NATALIDADE A medida que aumenta o nivel de desenvolvemento dos países, diminúe a súa taxa de natalidade. Os países desenvolvidos teñen una baixa taxa de natalidade, mentres que estas son moi altas no Terceiro Mundo -MORTALIDADE A mortalidade descende segundo mellorao  nivel de desenvolvemento, pero tamén aumenta naqueles países cunha eleva proporción de poboación anciá – O CRECEMENTO NATURAL A poboación mundial crece a un ritmo moi alto, debido ao aumento demográfico que se produce nos países subdesenvolvidos

 • 2 DISTRIBÚESE DE FORMA DESIGUAL

-FOCOS DE CONCENTRACIÓN Asia  Asia Meridional  Europa Occidental Nordeste dos Estados Unidos  -BALEIROS DEMOGRÁFICOS Desertos Selvas Estepas Polos  -FACTORES QUE INFLÚEN NA DISTRIBUCIÓN  Clima Relevo Solos e recursos naturais  Organización social e política ao longo da historia

 • 2 PRESENTA UNHA ESTRUCTURA DEMOGRÁFICA DIVERSA

-PAÍSES DESENVOLVIDOS Son países avellentados,cunha elevada proporción de anciáns e unha baixa natalidade. Isto supón un crecente aumento dos gastos sociais  -PAÍSES SUBDESENVOLVIDOS  Países mozos, con altas taxas de natalidade e moita poboación moza, o que provoca intensos movementos migratorios. Estes países enfróntanse ao de reto de alimentar e educar a unha elevada proporción de nenos -ESTRUCTURA POR SEXO Nace máis nenos que nenas, pero a esperanza de vida das mulleres é algo maior A emigración tamén inflúe á estructura, segundo predomine a dun ou outro sexo

 • 4 CONCÉNTRASE EN CIDADES

-CRECEMENTO URBANO Apoboación urbana é cada vez máis numerosa, e seguirá aumentando As cidades son cada vez máis grandes. Aquelas con máis de dez millóns de habitantes son megacidades. -DESIGUALDADES NO GRAO DE URBANIZACIÓN  O grao de urbanización e maior nos países desenvolvidos, aínda que hoxe crece máis rápidamente nos países subdesenvolvidos, a causa da pobreza nas zoas rurais  – PROBLEMAS ASOCIADOS ÁS CIDADES  Transporte e movilidade Contaminación  Exclusión Social Infravivenda

 • 5 ESTÁ SUXEITA A CONTINUOS MOVEMENTOS

-AS MIGRACIÓNS NA HISTORIA Migracións dos europeos a ultramar desde 1800 Migracións forzadas dos escravosafricanos a América  Migracións chinesas -MIGRACIÓNS ACTUAIS  Económicas desde os países subdesenvolvidos ás rexións máis prósperas (Unión Europea, Estados Unidos…)  Políticas, en zoasde conflictos bélicos  Ambientais, fuxindo da desertización e catástrofes naturais

mayo 14, 2012

 O CRECEMENTO DA POBOACIÓN MUNDIAL

– A poboación munial crece de forma continuada debido ao número de mortes e de defuncións 

– EVOLUCIÓN DA NATALIDADE E A MORTALIDADE

– A taxa de natalidade: é o número de nacementos en relación coa poboación total dentro dun mismo ano durante un ano, os seus factores socioeconómicos e relixiosos. Tendencia disminuir co desenvolvemento económico (cfr., PPDD vs PPNNDD).

– A taxa de mortalidade: relaciona o número de defuncións rexistradas nun territorio ao longo dun ano coa poboación total dun país débese aos seus factores, nivel de desenvolvemento (mellor alimentación e recursos sanitarios) e avellentamento da poboación (a maior esperanza de vida, maior mortalidade específica).

– O CRECEMENTO DA POBOACIÓN MUNDIAL

– O crecemento natural ou vexetativo é a diferenza de nacementos/defuncións (taxa de CN = taxa de natalidade-taxa de mortalidade en tantos/mil). Na actualidade hai na PM un crecemento desigual: negativo/elevado (cfr., cruce dos PPDD vs PPNNDD). O modelo da transición demográfica nos PPDD).

ACTIVIDADES

1.- Define conceptos: Taxa de natalidade; Taxa de mortalidade; Esperanza de vida.

2.- Comenta (previa análise) o diagrama de barras “Crecemento da PM”

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

– A DISTRIBUCIÓN DA POBOACIÓN MUNDIAL

– Entradiña: A densidade da poboación mundial supera lixeiramente os 50 habs/km2 con desigual – UNHA REPARTICIÓN MOI DESIGUAL

12.2.1.1.- Localización dos principais focos de concentración humana (rexións de litoral ou altas culturas agrarias históricas). Rexións con baixa densidade ou baleiros demográficos (rexións polares e desertos frios e tropicais).

– FACTORES QUE EXPLICAN A DISTRIBUCIÓN DA POBOACIÓN MUNDIAL

– Factores físicos (relevo –altimetria e pendentes, solos – feraces/ infértiles, e subsolos – con recursos minerais, e clima –morno vs frío ou quente) e históricos ou humanos (formacións sociais -agricultura/sedentarización  e industrialización/ concentración- e organización económica). Exemplos concretos.

– FACTORES QUE EXPLICAN A DISTRIBUCIÓN DA POBOACIÓN MUNDIAL

– O crecemento natural ou vexetativo é a diferenza de nacemento

ACTIVIDADES

– Define conceptos: Densidade de poboación

– Comenta (previa análise) a cartografía temática “A distribución da PM”.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

– DESIGUALDADES NA ESTRUTURA DEMOGRÁFICA DA POBOACIÓN

– Entradiña: A estrutura dunha poboación reflexo dos seus movementos demográficos (naturais e migratorios) ao largo do tempo.

– PAISES MOZOS E PAÍSES AVELLENTADOS

– A poboación e os tres grandes grupos de idade: mozos (0-14), adultos (15-64) e anciáns (+64). Países desenvolvidos e avellentados = natalidade baixa e esperanza de vida alta. Países subdesenvolvidos e mozos = natalidade alta e esperanza de vida baixa.

– A natalidade como causa e consecuencia da estrutura por idade.

– Movementos migratorios e estrutura por idade. Emigrantes mozos = avellentamento en orixe e rexuvenecemento en destino = taxas de natalidade baixa no país emisor e alta no receptor.

–  A REPARTICIÓN POR SEXO

– No conxunto da poboación dase unha similar proporción de homes e mulleres vs nos  grupos de idade (o nº de nenos supera o das nenas arredor dun 5%; se ben a esperanza de vida é máis curta nos varóns) segundo sexa país emisor ou receptor de emigrantes (os homes adoitan emigrar máis que as mulleres .

– PROBLEMAS DEMOGRÁFICOS DERIVADOS DAS DIFERENTES ESTRUTURAS

– Os países non desenvoltos e o reto económico da alimentación/educación dunha elevada porcentaxe de nenos/mozos (familias sen ingresos). Nos PPDD o reto está no avellentamento da poboación (Cfr., gastos sociais e sostenibilidade económica).

ACTIVIDADES

1.- Define conceptos: ………………………………………………..

2.- Comenta (previa análise) a cartografía temática “Mozos e anciáns no mundo”.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

– O PROCESO DE URBANIZACIÓN:CARA A UN MUNDO DE CIDADES

– Entradiña: O ritmo acelerado de aumento da poboación urbana (50% da PM no 2000 a.C vs 10% en 1900 a.C.), especialmente no “Sur”.

– O CRECEMENTO DA POBOACIÓN URBANA

– Sociedade actual urbana vs sociedade tradicional (= agraria), tanto en termos absolutos como relativos.

– Aparición de megacidades (+10 millóns de habs.), con grandes problemas (de xestión do tráfego e medioambientais). As ciudades máis poboadas do mundo (Toquio, México, NY, Sâo Paulo e Mumbai).

– Proxeccións da ONU: crecemento da poboación, da poboación urbana, das grandes ciudades (Asia e África).

–  A DESIGUAL EVOLUCIÓN DA URBANIZACIÓN NO MUNDO

– O grao de urbanización é maior no mundo desenvuelto (76%) que no subdesenvolvido (45%), causado polo fenómeno da industrialización e da inmigración interior (éxodo rural ás ciudades), que favorecía a mecanización agrícola. Hoxe, as ciudades dos PPDD crecen lentamente (a inmigración interior cesou). Faino cos aportes da inmigración extranxeira.

– Os PPNNDD amosan un crecemento urbano incontrolado moi forte (cfr., chabolismo e infravivendas) debido a un éxodo rural masivo e espontáneo causado non pola industrialización senón pola extrema pobreza e fame nos espazos rurais

ACTIVIDADES

1.- Define conceptos: Proxeccións de poboación (ver diagramas lineais “A posible evolución da poboación urbana no mundo”); infravivendas.

2.- Comenta (previa análise) a cartografía temática “Taxa de urbanización e principais aglomeracións urbanas”.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 – OS PROBLEMAS URBANOS

– Entradiña: As ciudades, vantaxes (autonomía) e problemas (deshumanización).

.- O TRANSPORTE E A MOBILIDADE

– Os problemas de mobilidade (cfr., desprazamentos pendulares e intensidade deo tráfico) e o transporte público (custo reducido, comodidade, eficiencia e seguridade).

– A CONTAMINACIÓN NAS GRANDES CIDADES

– Contaminación atmosférica (industria fabril, calefacción doméstica e utilitarios), máis graves nas concentracións urbanas. Efectos nocivos para a saúde, para a vexetación e para o patrimonio cultural (chuvia ácida).

– Contaminación e depuración de augas residuais (eutrofización por exceso de nutrintes dos verquidos). A contaminación acústica.

– EXCLUSIÓN SOCIAL E DELINCUENCIA

12.5.3.1.- Desigualdades sociais nas ciudades: barrios marxinais ou espazos de exclusión (chabolismo e delincuencia). Escaseza de recursos = dificultades de estabilidade na promoción social.

– VIVENDAS SOCIAIS E INFRAVIVENDAS

– O prezo da vivenda nos países subdesenvolvidos = centrifugación da poboación moza de renda baixa ou en desemprego. A gravidade do problema da vivenda e as políticas de vivendas sociais e alugamento baixo.

ACTIVIDADES aprazadas (XUÑO 2012)

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

– O FENÓMENO MIGRATORIO

– Entradiña: o CR (crecemento real) dunha poboación é a suma do CN (crecemento natural/vexetativo) + SM (saldo migratorio) ou balance das emigracións/inmigracións). Fálase de SM positivo / negativo cando os inmigrantes superan aos emigrantes e viceversa.

– AS GRANDES MIGRACIÓNS NA HISTORIA

– As migracións dos europeos a ultramar (1800-30: 50 millóns de europeos). As migracións forzadas dos escravos africanosa América colonial (estimacións de 10 millóns de escravos –EUA, Brasil, Caribe). As migracións chinesas do s. XIX a EUA e ao SE asiático.

– AS MIGRACIÓNS INTERNACIONAIS NA ACTUALIDADE

– Hoxe os centros da inmigración son: Os EUA (orixe: Iberoamérica e Asia); a UE (orixe: Europa oriental, Iberoamérica, África e Asia), os países petrolíferos (Golfo Pérsico) e emerxentes do SE asiático.

– Tamén existen correntes migratorias nos países subdesenvolvidos. Son as migracións forzadas en África (gran fame, guerras e xenocidios). Sen embargop o fenómeno migratorio principal é o éxodo rural e o amoreamento en precario.

ACTIVIDADES

1.- Comenta (previa análise) a cartografía temática “Os movementos migratorios no mundo”.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

– CAUSAS E CONSECUENCIAS DAS MIGRACIÓNS

– Entradiña:

– TIPO DE MIGRACIÓNS

– Migracións económicas e laborais (as máis numerosas) de poboación nova con aspiracións a mellorar de vida. Diferenciar a migración de man de obra non cualificada da migración (barreiras dos países receptores e migración ilegal) de traballadores cualificados (alta demanda laboral e impacto económico).

– Migracións por motivacións políticas (ideolóxicas –ditaduras e fundamentalismo, e bélicas –etnicismo/nacionalismo).

– Migracións por motivacións medioambientais (catástrofes naturais puntuais ou de desenvolvemento lento –desertización).

 AS MIGRACIÓNS INTERNACIONAIS NA ACTUALIDADE

– Consecuencias nos países emisoresPerda dunha mocidade emprendedora (especialmente no caso da chamada “fuga de cerebros”); en parte o compensan coas súas remesas salariais(importante factor de desenvolvemento si estas transferencias de capital son axeitadamente invertidas).

– Consecuencias nos países receptoresFactor de riqueza(mozos dispostos a traballar), salvo si a chegada masiva desaxusta o mercado laboral (cfr., taxas de desemprego. Factor do proceso de rexuvenecemto demográfico (alta fecundidade). Factor de enriquecemento cultural mutuo.

ACTIVIDADES aprazadas (XUÑO 2012)

 Comenta (previa análise) a cartografía temática “Os movementos migratorios no mundo”.

 

Examen – mapas.

marzo 12, 2012

DESCRIPTIVA DE EUROPA.

SELECCIÓN DE ACCIDENTES XEOGRÁFICOS.

RELEVO:

– Arco hercinián: Macizo escandinavo, Montes Peninos, Macizo armoricano e Central francés e Macizo hespérico (Macizo galaico-duriense e Meseta castellana).(- 2000 m).

– Montes Urais (-2000 m).

– Arco alpino: Cordal Cantábrico e Pirineos, Alpes, Apeninos, Cárpatos, Balcáns e Cáucaso (+ 2000 m./ Mont Blanc de -5000 m e Elbrus e Ararat  de + 6000 m).

– Meseta rusa (-500 m).

– Chaira Septentrional europea (- 200 m).

RIOS: 

– Vertente ártica : Petchora (Mar de Barents), Duina norte (Mar Blanco).

– Vertente atlántica. Mar Báltico: Duina oeste (Golfo de Riga), Vístula (Golfo de Danzig/Gdansk) e Oder. Mar do Norte: Elba e Rin. Francia: Sena (Canal de la Mancha), Loira e Garona (Mar Cantábrico).

– Vertente mediterránea: Ródano (Golfo de Lión), Tíber (Mar Tirreno), Pó (Golfo de Venecia-Mar Adriático), Vardar (Golfo de Salónica- Mar Exeo). Danubio Dniéster e Dniéper (Mar Negro). Don (Mar de Azoff- Mar Negro).

– Vertente caspia: Volga e Ural.

LITORAL:

– Cabos: Norte, Lindesnes, Land´s End e Fisterra, Europa e Matapán.

– Golfos: Ver supra + Botnia, Finlandia, Biscaia, Xénova, Tarento, Corinto.

– Penínsulas: Kola, Xutlandia, Bretaña, Apulia e Calabria (Itálica), Peloponeso (Balcánica) e Crimea.

– Illas:  Lofoten, Feroe, Shetland, Hébridas e Orcadas, Córsega, Sardeña, Sicilia, Malta, Cícladas, Creta, Rodas e Chipre.

Estreitos: Skagerrak e Kattegat (Jutlandia-Escandinavia), Canal de San Xurxo (Eyre e Gran Bretaña), Canal de la Mancha (Gran Bretaña- Francia), Bonifacio (Córsega- Sardeña), Messina (Calabria e Sicilia), Canal de Otranto (Apulia-Albania), Dardanelos e Bósforo (Mar Mármara).

mapa politico de europa

marzo 6, 2012

Tema 7 A economiá española e de galicia

febrero 25, 2012
 • Desenvolve actividades no sector primario

NA AGRICULTURA

condicionantes naturais: os solos son pobres en materia orgánica, o seu clima caracterízase pola escaseza de precipitacións e a variabilidade interanul (períodos de seca seguidos de anos chuviosos) é moi ampla, a estes condicionante naturais hay que unir a estructura da propiedade nalgunhas predominan os latifundios en outras os minifundios

A GANDARÍA

atópase en grande período de expansión pode ser porcino (porco), o bovino (vacas) e o ovino (ovellas).

A PESCA

ten unha longa tradición en España recentemente sufrio unha profunda criseactualmente estase realizando un proceso de reconversión

Isto dá lugar a distintas paisaxes agrarias

paisaxe mediterráneo de interior variedade de paisaxes, cerealeiras, ganaderia lanar e latinfundista ou de oliveira e viñedo

paisaxe mediterránea de litoral regadioe pequena propiedade

paisaxe oceánica pequena propiedade´bocages e prados

paisaxe das illas canarias : agricultura de elevado potencial ( pequenapropiedade)

Conta cun importante sector secundario

QUE VIU CAMBIOS NA INDUSTRIA

industrializacióntardía e localizada no s. XIX con importante crecementoainda que sufriu unahacrise e reconversión pñosteriormenteactualmente ten unha moernización

QUE SE DISTRIBUE EN NOVAS ÁREAS INDUSTRIAIS

60% do emprego industrial na costa mediterránea novos desenvolvementos en Andalucía,Aragón; Navarra e Castela-A Mancha co gran dinamismo no Eixe Do Ebr, Mediterráneo e o Eixe atlántico galego e focos en cidades comoMálaga,ValladolidBurgos e Victoria-Gasteiz

 • Predomina o sector terciario

O TRANSPORTE

na rede de estradas o transporte mais utilizado é o trazado radial, modernización co ferrocarrile crecemento no transporte aéreo

A ACTIVIDADE COMERCIAL

comercio de interior realista (abstece al usuario) e almacenist ( serve ao retallista) e o comercio de exterior importante pola internacionalización

O TURISMO

importante destino dende a década dos 60 ainda que inicialmente turismo de sol e praias nas costas levantinas e andaluzas e mais adelante turismo deportivo, rural…

 • Os sectores da economía de galicia

UN SECTOR PRIMARIO EN TRANSFORMACIÓN

a agricultura está a transformar o seu proceso productivo cara o mercado, a gandaría ten gran peso e a psca o marisquero e a agricultura teñen unha grande importancia económica

A MINARÍA, A EERXIA E A INDUSTRIA

sufriu un proceso de modernización coa tradición mineira, as centrais térmicas, hidroeléctricás e a creación de parques tecnolóxicos, a maior parte da industria localízase en Galicia ( A Coruña e Pontevedra)

OS SERVIZOS

é o sector mais destacdo da economía galega ten necesidade de melloras das infraestructursde transport, con desenvolvemento insuficiente do comercio. Blanza comercial deficitaria.Importante desenvolvemento do sector turístico grazas ao climae a riqueza culturl e paisaxística.

 

 

Enquisa da unidade 7

enero 26, 2012

ENQUISA-TEST DA UD 7 ” A ECONOMÍA ESPAÑOLA E DE GALICIA”.

1.- A actividade agraria en España desenvólvese baixo factores edafolóxicos e climatolóxicos desfavorables. En efecto, as precipitacións son: 1) escasas de gran variabilidade estacional; 2) escasas de gran variabilidade interanual; 3) escasas e de grande intensidade horaria.

2.- Condicionantes non naturais da actividade agraria en España son o réxime de tenza e a estructura da propiedade, que amosa unha grande contraste entre: 1) minifundismo nas rexións septentrionais e latifundismo no litoral levantino; 2) minifundismo no litoral levantino e latifundismo no sur; 3) minifundismo nas rexións suroccidentais e latifundismo no litoral levantino.

3.- A modernización do campo español pola vía da mecanización (optimización do traballo) e da introdución de novos cultivos (orientación comercial) vai acompañada: 1) da moderación da población activa empregada; 2) da reducción do peso relativo do sector na economía nacional; 3) do aumento progresivo da superficie cultivada.

4.- A expansión do gando español maniféstase, se ben con diferencias, entre os distintos tipos de gandaría (bovina, porcina, ovina e caprina), grazas á industrialización dos seus aproveitamentos. Basta como avaliación do afirmado considerar o peso do sector: 1) na economía nacional; 2) na economía da U.E.; 3) na economía mundial.

5.- A longa tradición pesqueira de España rachou coa ampliación das augas xurisdicionais por parte dos países ribereños (Cumio de Santiago de Chile, 1982). A reconversión da flota causou a progresiva disminución do nº de embarcacións e de empregos. Aínda así, a importancia do sector é recoñecida internacionalmente como o demostra que a Axencia da Pesca da U.E. teña a sé en: 1) Vigo; 2) A Coruña; 3) Marín.

6.- A paisaxe mediterránea de interior ten como trazo característico: 1) unha extensión que se corresponde cun dominio mediterráneo frío e húmido; 2) un monocultivo cerealístico e unha gandería extensiva en devesas; 3) un poboamento concentrado-disperso ou intercalar.

7.- A paisaxe mediterránea de litoral ten como trazo característico: 1) unha extensión que se prolonga por toda a Costa do Sol; 2) a combinación de minifundismo cun hábitat concentrado; 3) o cultivo de plantas forraxeiras.

8.- A paisaxe oceánica ten como trazo característico: 1) unha extensión correspondente a un dominio climatico de latitudes medias de fachada occidental de continentes con solos acedos; 2) unha paisaxe de bocage ou de campos abertos; 3) un hábitat concentrado.

9.- A paisaxe das Illas Canarias ten como trazo característico: 1) Unha extensión de clima subtropical e de solos volcánicos; 2) cultivos novos con técnicas tradicionais; 3) latifundismo e dispersión do hábitat por mor da topografía.

10.- A industrialización da economía española, inicialmente tardía e territorialmente limitada ás rexións do norte (Cataluña, País Vasco e Asturias) coñeceu nas últimas décadas unha evolución positiva que a catapultou a un ha posición de relevancia. Entre as cifras destacan: 1) un total de 3 millóns de empregos industriais; 2) unha participación na riqueza nacional igual a un 1/3 do PIB; 3) o país europeo con maior nº de empresas.

11.- As transformacións recentes da industria española amosan un dinamismo non sempre positivo (cfr., a crise actual). A crise de 1973 evidenciou os problemas do modelo desenvolvido na década dos 60 (proteccionismo e falta de competitividade) e provocou como solución a reconversión do noso tecido industrial co:1) abandono dos sectores pouco rendibles (siderurxia e textil); 2) con grandes investimentos en sectores de alta tecnoloxía; 3) ás anteriores sumar o papel das multinacionais extranxeiras.

12.- Na calidade e rapidez da rede de transportes española hai que diferenciar as distintas modalidades ou medios. Entre os trazos máis caraterísticos, salienta: 1) a intensidade do tráfico por estrada concéntrase nos eixes industriais e nas áreas metropolitanas; 2) A configuración tanto da rede de estradas como da rede de ferrocarril e de aneles concéntricos; 3) as infraestructuras de aeroportos e portos marítimos están conectadas por ferrocarril.

13.- Na actividade comercial é de manual discriminar entre comercio interior e exterior e no primeiro, entre comercio polo miúdo e comercio por xunto; é dicir: 1) entre comercio retallista e grandes superficies; 2) entre establecementos pequenos e comercio almacenista; 3) entre comercio almacenista e comercio retallista.

14.- O comercio exterior amosa históricamente unha balanza comercial negativa. Na actualidade, anque a nosa integración económica na U.E. acelerou a internacionalización das nosas actividades económicas, a mencionada balanza contable de bens segue a ser negativa; é dicir que: 1) vendemos bens de pouco valor e mercamos ben valiosos; 2) exportamos pouco do que producimos e importamos moito do que se produce fora: 3) no extranxeiro son máis “cutres” que nós.

15.- España converteuse na década dos 60 nun importante destino turístico, que afianzado desde entonces, sitúanos hoxe como unha potencia mundial do sector, cuxos ingresos permiten equilibrar o estructural déficit comercial. A vantaxe comparativa respecto doutros países reside: 1) na competitividade da infraestructura hoteleira e dos prezos; 2) nun turismo de masas equilibradamente repartido por todo o territorio; 3) Nunha diversificación que rompe a estacionalidade do turismo de sol e praia.

16.-  O importante sector primario en Galicia ten como trazo característico: 1) unha crecente vocación comercial de pequenas explotacións de tecnoloxía avanzada (vide, frores); 2) unha crecente industrialización da producción gandeira (especialización carne/leite); 3) as dous alternativas explican que a poboación ocupada duplique a media nacional.

17.- A pesca en Galicia é unha actividade fundamental representandoo primeiro lugar na Europa azul polo nº de embarcacións e de postos de traballo, polo volume de capturas e polas súas repercusións na: 1) na industria conserveira e do frío; 2) na construcción naval e metalurgia auxiliar; 3) as dous alternativas as podemos ampliar aos servizos de restauración e hostelería.

18.- Á tradición na minaría  e na producción enerxética  apenas correspondese co modesto papel da industria (incluida a construcción), que e representa só o 30% do PIB galego. As mayores concentracións industriais se dan: 1) nos eixes A Coruña- Ferrol e Vigo-Pontevedra; 2) nos sectores petroquímico e da construcción naval e do automóbil; 3) se hai outras, as anteriores son as máis importantes.

19.- No comercio interior galego e concretamente no comercio detallista hai que diferenciar as cidades, das periferias urbanas e éstas das cabeceiras comarcais. Ou dito doutro xeito: 1) franquías, superficies comerciais e tendas de abastecemento: 2) tendas especializadas, áreas comerciais, pequenos establecementos; 3) tendas especializadas, franquías e ultramarinos.

20.- O turismo en Galicia é un sector en expansión, que ten como trazo característico: 1) unha oferta baseada máis sobre a os condicionantes naturais que histórico-culturais; 2) no potencial dun turismo de crucero polas Rías Baixas; 3) pola procedencia europea dos turistas.

 

os espacios industriais

diciembre 15, 2011

dividese en distintos tipos

segundo o seu lugar e proceso de producion

 • basicos ou de cabeceira
 • bens de equipo
 • bens finais

segundo o seu nivel tecnoloxico

 • nova tecnoloxia
 • tecnoloxia media
 • tradicionais

segundo o tipo de empresa industrial

 • PEMES*
 • grandes empresas
 • empresas multinacionais

transformanse no tempo

primeira revolucion industrial

 • mecanizacion
 • uso do carbon e vapor
 • industria siderurxica e textil
 • localizacion en minas e portos

segunda revolucion industrial

 • uso de hidrocarburos e electricidade
 • revolucion do transporte e as comunicacions
 • producion en serie nas cadeas de montaxe

terceira revolucion industrial

 • tecnoloxias da informacion e a comunicacion (TIC)
 • biotecnoloxia e novosmateriais
 • producion flexible
 • doscolocacion

cambian a sua clocacion

segundo varios factores

 • abundancia de factores naturais
 • custo de man de obra cualificada
 • mercado de consumo
 • transporte
 • invst. capital
 • exsistencia de centros de investigacion e formacion tecnica
 • proximidade ao lugar de orixe do empresario
 • medio ambiente

desde os paises mais desenvolvidos cara ao resto do mundo

 • as novas industrias xorden en rexions desenvolvidas
 • cuando un rpoducto se difunte, a sua producion trasladase cara territorios perifericos

dan lugar a paisaxes industriais

herdadas

 • paisaxes negras
 • paisaxes industriais portuarias

urbanas

 • periferia urbana
 • eixes do desenvolvementos
 • tecnopolos

rurais

 • industria agroalimentaria
 • industrias tradicionais

forman un novo mapa industrial no mundo

paises desenvolvidos

 • comenzaron a sua industrializacion
 • sometidos a problemas medioambientais
 • en crise reconversion

novos paises industriais

 • zona asia\pacifico
 • man de obra barata e abundante

 

as actividaes agrarias do mundo

diciembre 15, 2011

desenvolvense en :

espazos agrarios, que se clasifcan segundo:

 • tipo de propiedade: larifundios* y minifundios*
 • explotacion da terra: traballo levado a cabo polo propietario, parceria e arrendamento
 • forma de explotacion: agricultura extensiva e intensiva
 • aproveitamento do solo: explotacion agricolas e ganadeiras
 • tipo de productos que se cultivan: autoconsumo e comercias
 • organizacion do terradego agricola: parcelas xeometricas ou irregulares
 • grao de investimento do terradego: explotacions tradicionais e tecnificadas

nas rexions tropicais

da lugar a paisaxes caracteristicas

 • sabanas troppicais: diversas especies, rotacion e periodos de barbeito*
 • rexions do bosque humido: desenvolvese a agricultura itinerante de corta e queima
 • agricultura de plantacion: con explotacions de grandes, regulares e sistemas de producion modernos e abundantes en man de obra
 • agricultura extensiva de regadio: con solo utilizando de forma intensiva e pequenas parcelas de arrozais, que ocupan valles e deltas fluviais

nas rexions temperadas

con paisaxes caracteristicas:

 • policultivo mediterraneo: predomina a trioloxia do cerea,vide e oliveira.
 • agricultura intensiva de invernadoiro: desenvolvida en invenadeiros de  cristal ou palstico.Permite obter grandes elementos
 • monocultivos cerealeiros mecanizados: con grandes explotacions de monocultivo,xeralmente grandes empresas agroalimentarias

xeran unha producion de alimentos

suficiente para alimentar a toda a poboacion actual:

 • a producion alimentaria duplicouse dende 1970 ata a actualidade

moi desigualmente repartida

 • hai mais de mil millons de persoas no mundo que pasan fame ou subalimentacion no mundo
 • africa e asia son os paises con mais subalimentacio do mundo

esixe medidas de seguridade alimentaria

 • reformas agrarias
 • mellora de tecnicas de producion
 • comercio xusto de alimentos

complenetanse coa pesca e a explotacion dos bosques

as atividades pesqueiras

 • levase a cabo en caladoiros
 • predomina a pesca de altura
 • complementase coa pesca de baixura

explotacion forestal

 • ten como obxetivo a extracion de madeira polo que ameaza o futuro das principais areas forestais do mundo

A actividade economica da sociedade

diciembre 15, 2011

1. Organízanse de diversas maneiras:

 1. segundo os axentes económicos
 • empresas (produción)
 • familas ou individuos (consumo)
 • estado ( regulador)

2. Segundo o proceso productivo

 • prodúcense bens intermedios para producir outros bens.
 • prodúcense bens de consumo ou finais

3. Segundo os factores de produción

 • recursos naturais
 • traballo
 • capital

4. Segundo os sistemas económicos

 • sistemas históricos: subsistencia,escravismo e feudalismo
 • sistemas do século XX: economía planificada polo Estado e capitalismo (regulación polo mercado). O sistema capitalista caracterízase pola pola propiedade privada,o beneficio individual…
 • situación actual:difusión do capitalismo

2. Afecta ao mundo do traballo

 1.  que se organiza como un mercado
 • as empresas ofrecen empregos e as persoas demandan postos de traballo
 • regulado medianteorganizacions sindicais, a OIT  e as politicas de emprego dos estados

    2.   Nos distintos sectores economicos

 • sector primario\fao: explotacion de recursos naturais (agricultura,ganaderia,pesca e mineria)
 • sector secundario: transformacion de recursos en pruductos elaborados (industria e construcion)
 • sector terciario: actividades de servizo para a poboacion (comercio,transporte,turismo e banca),para as empresas (seguros e banca) ou servicios sociais (educacion e sanidade)

3. Aaproeitamento dos recursos naturais

 1. Que poden ser, segun o seu uso
 • renovables: rexeneranse pronto ou non se esgotan,ainda que poden deteriorarse e inutilizarse se contaminan, como ocorre coa auga ou o aire
 • non renovablesesgotanse.Cando se consomen a un ritmo mais rapido que a sua rexeneracion consideranse sobreexplotados

    2. Segundo o seus tipos

 • auga
 • solo
 • vexetacion
 • fauna
 • atmosfera
 • minerais

   4.  Necesita utilizar fontes de enerxia

 1. Son a base para as actividades humanas
 • elevado nivel de consumo enerxeticonos paises desenvolvidos
 • predomina consumo de enerxias fosiles

     2.  Enerxias Fosiles

 • carbon: desde o seculo XX importancia nos paises desenvoltos
 • gas natural: para o consumo domestico e a producion electrica
 • petroleo: grande importancia economica,como fonte de enerxia e para a producion de plasticos, fibras e lubricantes

    3. Enerxias alternativas

 • hidraulica
 • solar
 • xeotermica
 • mareomotriz
 • eolica
 • biomasa